Hakkımızda

• Şirket Danışmanlıkları ve Sözleşmeli Avukatlığı
• Boşanma Davaları (Aile Mahkemeleri)
• Tüketici Hakları ve Davaları
• İş Davaları
• Özel Hukuk Alanı
• Ceza Davaları
• İcra Birimi
• Vergi Davaları
• Arazi Davaları
 
İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
 
Sosyal Güvenlik Hukuku
Sendikalar Hukuku
Toplu İş Sözleşmeleri
Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
Hizmet Tespiti Davaları
İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
 
AİLE HUKUKU DAVALARI
 
Anlaşmalı boşanma
Çekişmeli boşanma
Nafaka davaları
Mal rejimleri ile davalar
Mal paylaşımı ile Davalar
Velayet Davaları
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Çocuk için iştirak nafakası davaları
Babalık Davaları
Tanıma ve Tenfiz
Vesayet Davaları
Vasiyetname
Evlat edinme
Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar
  
CEZA DAVALARI
 
Ağır Ceza Davaları
Asliye Ceza Davaları
Sulh Ceza Davaları
Ceza Davaları
Kovuşturma İşlemleri
Soruşturma
Suç duyurusunda bulunma
Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi,ceza kararlarının temyiz edilmesi
Çocuk Ceza Davaları
 
İDARİ DAVALAR
 
Tam yargı davaları
İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
Memur davaları
Disiplin Cezaları
Atamalar
Tazminat Davaları
Uzman Öğretmenlik red kararına ilişkin davalar
Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluklarına ilikşin davalar
Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü
  
İCRA –İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
 
İflas ve konkordato davaları
İcra Takip Davaları
İhtiyati haciz
Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
İflasın ertelenmesi
Nafaka alacaklarının takibi
Çocuk teslimi icra takipleri
Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
İcra takibine itiraz
İtirazın İptali – Kaldırılması davaları.
Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.
 
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANA DAVALAR
 
Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz
Apartman Yöneticiliğinden Kaynaklanan davalar
 
MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR
 
Vasi Atanması
Gaiplik
Yaş Düzeltme
Cinsiyet değişikliği davası
Kayyım Atama
İsim düzeltme davaları
Maddi ve manevi tazminat davaları
 
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
 
Uzlaşma aşamalarında danışmanlık.
Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi
Kamulaştırmaya karşı iptal davaları
 
SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
Hekimin Sorumluluğu
Yanlış Müdaheleden kaynaklanan
Hasta Hakları
Hekim Hakları
 
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı
Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
Paket Tur Sözleşmesinden Kaynaklanan
Sözleşmenin Uyarlanması
Kredi Kartından Kaynaklanan
Ayıplı Hizmet
Ayıplı Mal
 
ÖĞRENCİ DAVALARI
 
Cevap kağıdına itiraz
Uzaklaştırmaya ilişkin davalar
Disiplin cezaları
Burslarla ilgili davalar.
 
GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR
 
Kiralananın Tahliyesi
Kira Alacakların Yasal Takibi
Tapu iptal ve Tescil davaları
Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar
 
TİCARET HUKUKUNA İLİKŞİN DAVALAR
 
Şirketler hukuku
Sigorta Hukuku
Kambiyo Davaları
Haksız Rekabet Davaları
Fikri ve Sınai Haklar Davaları
Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
Leasing Davaları
Faktoring Davaları
Tahkim Davaları
Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar
 
MİRASA İLİŞKİN DAVALAR
 
Tenkis Davaları
Vasiyetname düzenlemek
Veraset Davası
Miras sözleşmesinden doğan davalar
Mirasın reddine dair davalar
 
                                   Vb. bir çok davada uzman ekibimiz ile sizlere hizmet vermekteyiz...

MENU